Obchodní podmínky - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Obchodní podmínky

Tato pravidla určují všeobecné podmínky, pravidla a způsob prodeje prováděného společností PATON Europe Sp. z o.o., se sídlem v Rzeszówě, prostřednictvím internetového obchodu https://paton.cz (dále jen “internetový obchod”) a určují podmínky poskytování bezplatných elektronických služeb společností PATON Europe Sp. z o.o., se sídlem v Rzeszówě.

§ 1 Definice

 • Pracovní dny – dny v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
 • Dodávka – znamená skutečné dodání Zboží uvedeného v objednávce Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Dodavatele.
 • Dodavatel – znamená kurýrní společnost, se kterou Prodávající spolupracuje při doručování Zboží.
 • Heslo – znamená posloupnost písmen, číslic nebo jiných znaků, kterou si zákazník zvolí během procesu registrace v internetovém obchodě a která slouží k zabezpečení přístupu k účtu zákazníka v internetovém obchodě.
 • Zákazník – subjekt, kterému mohou být v souladu s Nařízeními a právními předpisy poskytovány elektronické služby nebo s nímž může být uzavřena Kupní smlouva.
 • Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která s obchodníkem činí právní úkon, jenž přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
 • Zákaznický účet – znamená individuální panel pro každého zákazníka, který jeho jménem spustí prodávající poté, co zákazník provede registraci a uzavře smlouvu o poskytování služby zákaznického účtu.
 • Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která vlastním jménem vykonává podnikatelskou nebo profesní činnost a činí právní úkony přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 • Předpisy – tyto předpisy.
 • Registrace – znamená skutečný úkon provedený způsobem uvedeným v Pravidlech, který je nutný k tomu, aby Zákazník mohl využívat všechny funkce Internetového obchodu.
 • Prodávající – PATON Europe Sp. z o.o. se sídlem v Rzeszówě (35-213), ulice Kapitałowa 4, daňové identifikační číslo (NIP): 8133751525, identifikační číslo podniku (REGON): 367842571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Rzeszówě, XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000687755, se základním kapitálem ve výši 5 000 PLN; e-mail: biuro@paton.cz, která je zároveň vlastníkem internetového obchodu.
 • Webová stránka obchodu – znamená webovou stránku, pod kterou prodávající provozuje internetový obchod, provozovanou pod doménou paton.cz.
 • Zbožím se rozumí produkt prezentovaný Prodávajícím prostřednictvím Webových stránek Obchodu, který může být předmětem Kupní smlouvy.
 • Trvalý nosič – znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodejci uchovávat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje budoucí přístup k těmto informacím po dobu přiměřenou účelu těchto informací a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě.
 • Kupní smlouva – znamená kupní smlouvu uzavřenou na dálku za podmínek stanovených v obchodních podmínkách mezi zákazníkem a prodávajícím.

§ 2 Obecná ustanovení a používání internetového obchodu

 • Veškerá práva k internetovému obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce obchodu, jakož i ke vzorům, formulářům, logům a fotografiím umístěným na webové stránce obchodu, patří jejich zákonným vlastníkům a jejich použití je možné pouze stanoveným a zákonným způsobem.
 • Prodávající se bude snažit umožnit používání internetového obchodu uživatelům internetu s využitím všech oblíbených internetových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů internetového připojení. Minimální technické požadavky pro používání webových stránek obchodu jsou webový prohlížeč s minimálně Internet Explorer 11 nebo Chrome 39 nebo FireFox 34 nebo Opera 26 nebo Safari 5 nebo novější, s povoleným Javascriptem, akceptující cookies a internetové připojení s šířkou pásma alespoň 256 kbit/s. Webové stránky obchodu jsou optimalizovány pro minimální rozlišení obrazovky 1024×768 pixelů.
 • Prodávající používá mechanismus souborů “cookies”, které jsou ukládány serverem prodávajícího na pevný disk koncového zařízení klienta při používání webových stránek obchodu. Použití souborů cookie je zaměřeno na správné fungování webových stránek obchodu na koncových zařízeních zákazníků. Tento mechanismus nepoškozuje koncové zařízení zákazníka a nezpůsobuje žádné změny v konfiguraci koncového zařízení zákazníka ani v softwaru nainstalovaném na tomto zařízení. Každý zákazník může vypnout mechanismus “cookies” ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení. Prodávající upozorňuje, že vypnutí souborů cookie může způsobit potíže nebo znemožnit používání webových stránek obchodu. Podrobná pravidla pro používání souborů cookie naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pro zadání objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek obchodu nebo e-mailem a pro využívání služeb dostupných na webových stránkách obchodu je nutné, aby měl zákazník aktivní e-mailový účet.
 • Pro telefonické objednání v internetovém obchodě je nutné, aby měl zákazník aktivní telefonní číslo a aktivní e-mailový účet.
 • Zákazníkovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah a využívat internetový obchod, webové stránky obchodu nebo bezplatné služby poskytované prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušuje osobní zájmy třetích osob.
 • Prodávající prohlašuje, že veřejná povaha internetu a využívání služeb poskytovaných elektronicky může být spojena s rizikem získání a změny údajů zákazníka neoprávněnými osobami, proto by zákazníci měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik. Zejména by měli používat antivirový software a software na ochranu identity při používání internetu. Prodávající nikdy nepožaduje, aby mu zákazník poskytl heslo v jakékoli formě.
 • Není přípustné využívat prostředky a funkce internetového obchodu za účelem podnikání zákazníka, které by porušovalo zájmy prodávajícího.

§ 3 Registrace

 • Pro vytvoření zákaznického účtu je zákazník povinen provést bezplatnou registraci.
 • Pro zadání objednávky v internetovém obchodě není nutná registrace.
 • Pro registraci by měl Klient vyplnit registrační formulář zpřístupněný Prodávajícím na Webových stránkách Obchodu a vyplněný registrační formulář zaslat Prodávajícímu elektronicky výběrem příslušné funkce v registračním formuláři. Během procesu registrace si klient nastaví individuální heslo.
 • Při vyplňování registračního formuláře má zákazník možnost se seznámit s obchodními podmínkami, přičemž jejich obsah přijme označením příslušného pole ve formuláři.
 • Během procesu registrace může zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely (newsletter, zasílání propagačních nabídek) zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. V takovém případě prodávající jasně informuje o účelu shromažďování osobních údajů klienta, jakož i o známých nebo očekávaných příjemcích těchto údajů.
 • Souhlas klienta se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou uzavření smlouvy o elektronickém poskytování služby vedení účtu klienta u prodávajícího. Souhlas lze kdykoli odvolat předložením příslušného prohlášení klienta prodávajícímu. Prohlášení lze zaslat například na e-mailovou adresu prodávajícího.
 • Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení registrace ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb vedení zákaznického účtu a zákazník má možnost přistupovat k zákaznickému účtu a provádět změny údajů uvedených při registraci.

§ 4 Zadávání veřejných zakázek

 • Informace uvedené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu zákazníkům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy.
 • Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek obchodu nebo e-mailem 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Zákazník může v internetovém obchodě provádět objednávky telefonicky v hodinách a dnech uvedených na webových stránkách obchodu.
 • Zákazník, který zadává objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu, dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Zboží se do objednávky přidává výběrem možnosti “PŘIDAT DO KOŠÍKU” u daného zboží uvedeného na webových stránkách obchodu. Zákazník po vyplnění celé objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby v “KOŠÍKU” provede objednávku odesláním objednávkového formuláře Prodávajícímu, přičemž na webových stránkách Obchodu zvolí tlačítko “Objednat s povinností platby”. Zákazník je vždy před odesláním objednávky Prodávajícímu informován o celkové ceně za vybrané Zboží a Dodávku, jakož i o všech dalších nákladech, které je povinen vynaložit v souvislosti s Kupní smlouvou.
 • Při telefonické objednávce použije zákazník telefonní číslo uvedené prodávajícím na webových stránkách obchodu. Zákazník učiní objednávku telefonicky, přičemž Prodávajícímu uvede název Zboží z nabídky Zboží zobrazené na Webových stránkách Obchodu a množství Zboží, které chce objednat. Poté, po dokončení celé objednávky, zákazník uvede způsob a adresu doručení a formu platby, jakož i uvede, dle své volby, svou e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu za účelem potvrzení objednávky. Vždy, když Klient telefonicky učiní objednávku, Prodávající informuje Klienta o celkové ceně vybraného Zboží a o celkových nákladech na zvolený způsob dodání, jakož i o všech dalších nákladech, které je Klient povinen vynaložit v souvislosti s Kupní smlouvou.
 • Po telefonickém objednání ze strany zákazníka zašle prodávající na trvalém nosiči na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou zákazníkem informace obsahující potvrzení podmínek kupní smlouvy. Potvrzení obsahuje zejména: specifikaci Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, jeho cenu, náklady na dodání a informace o dalších nákladech, které je Klient povinen vynaložit v souvislosti s Kupní smlouvou.
 • Zákazník, který podává objednávku e-mailem, ji odešle na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím na webových stránkách obchodu. Ve zprávě zaslané Prodávajícímu Klient uvede zejména: název Zboží, jeho barvu a množství, mezi Zbožím prezentovaným na Webových stránkách Obchodu, jakož i své kontaktní údaje.
 • Po obdržení e-mailové zprávy od Klienta uvedené v § 4.7 zašle Prodávající Klientovi zpětnou e-mailovou zprávu, ve které uvede své registrační údaje, cenu vybraného Zboží a možné formy úhrady a způsob Dodání spolu s náklady, jakož i informace o všech dalších platbách, které má Klient z titulu Kupní smlouvy uhradit. Zpráva rovněž obsahuje informaci pro Klienta, že uzavření Kupní smlouvy Klientem prostřednictvím e-mailu znamená závazek zaplatit za objednané Zboží. Na základě informací poskytnutých prodávajícím může zákazník učinit objednávku zasláním e-mailové zprávy prodávajícímu s uvedením zvolené formy platby a způsobu doručení.
 • Podáním objednávky se rozumí podání nabídky Zákazníka Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem objednávky.
 • Po odeslání objednávky zašle prodávající potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 • Poté, po potvrzení objednávky, zašle prodávající na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem informaci o přijetí objednávky ke zpracování. Informace o přijetí objednávky ke zpracování je prohlášením prodávajícího o přijetí nabídky podle § 4.9 výše a jejím obdržením zákazníkem je kupní smlouva uzavřena.
 • Po uzavření kupní smlouvy potvrdí prodávající zákazníkovi své obchodní podmínky zasláním na trvalém nosiči na e-mailovou adresu zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou zákazníkem při registraci nebo zadání objednávky.

§ 5 Platby

 • Ceny uvedené na Internetových stránkách obchodu PATON.CZ u daného Zboží jsou cenami hrubými a nezahrnují informace o nákladech na dodání a všech dalších nákladech, které je Zákazník povinen vynaložit v souvislosti s Kupní smlouvou, o nichž je Zákazník informován při výběru způsobu dodání a při objednávce.
 • Ceny na stránkách www.patonwelder.uk jsou uvedeny pouze v čistém pro zákazníky ve Velké Británii.
 • Všechny objednávky, které mají být doručeny v rámci České republiky, lze dokončit pouze prostřednictvím www. paton.cz
 • Na www.paton.pl není možné zakoupit zboží s dodáním do České republiky. Všechny takové objednávky budou na místě zrušeny a peníze budou okamžitě vráceny.
 • Rovněž není možné, aby zákazník nakupoval na www. paton.cz určené pro objednávky z Polska s odesláním do jiných zemí.
 • Při objednávce doručení do domu můžete za objednané zboží zaplatit na dobírku nebo zvolit jinou formu platby:
  • bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího PL02 1050 1562 1000 0090 8133 0053 (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno poté, co prodávající zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a poté, co peníze dorazí na bankovní účet prodávajícího);
  • PayPal – platba prostřednictvím systému PayPal.
 • Zákazník by měl uhradit objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy do 7 pracovních dnů, pokud si zvolil formu platby předem.
 • Při vyzvednutí objednaného zboží v naší prodejně na adrese Kapitałowa 4, 35-213 Rzeszów, můžete zaplatit v hotovosti nebo platební kartou.
 • V případě, že Zákazník neuhradí platbu ve lhůtě uvedené v § 5.3 Obchodních podmínek, může Prodávající stanovit Zákazníkovi dodatečnou lhůtu k úhradě a informovat Zákazníka o dodatečné lhůtě na trvalém nosiči nebo má právo zrušit objednávku Zákazníka a odstoupit od smlouvy na základě § 491 Občanského zákoníku. V případě stanovení dodatečné lhůty pro zaplacení prodávající rovněž uvede informaci, že po marném uplynutí této lhůty prodávající od kupní smlouvy odstoupí. V případě neúčinného uplynutí druhé lhůty pro zaplacení zašle prodávající zákazníkovi na trvalém nosiči prohlášení o odstoupení od smlouvy na základě článku 491 občanského zákoníku.

§ 6 Doručení

 • Prodávající provádí dodávky na území Polské republiky, jakož i do Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Švédska a Spojeného království.
 • Prodávající je povinen dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, bez vad.
 • Prodávající zveřejní na internetových stránkách obchodu informace o počtu pracovních dnů potřebných pro doručení a zpracování objednávky.
 • Doba dodání a vyřízení objednávky uvedená na webových stránkách obchodu se počítá v pracovních dnech v souladu s § 5 odst. 2 obchodních podmínek.
 • Objednané Zboží dodá Dodavatel Zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 • V den odeslání Zboží Klientovi je na e-mailovou adresu Klienta zaslána informace potvrzující odeslání Zboží Prodávajícím.
 • Zákazník je povinen doručenou zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky daného typu. V případě vady nebo poškození zásilky je zákazník oprávněn požadovat po pracovníkovi dodavatele sepsání příslušného protokolu.
 • Prodávající v souladu s vůlí Klienta přiloží k doručované zásilce účtenku nebo fakturu s DPH, která se vztahuje na doručené Zboží.
 • V případě nepřítomnosti Objednatele na adrese, kterou Objednatel uvedl při zadání objednávky jako adresu pro doručení, zanechá zaměstnanec Dodavatele Objednateli avízo nebo se pokusí Objednatele telefonicky kontaktovat za účelem zjištění termínu, kdy bude Objednatel přítomen. Pokud je objednané Zboží zasláno zpět do Internetového obchodu Dodavatelem, kontaktuje Prodávající Zákazníka e-mailem nebo telefonicky a znovu se Zákazníkem dohodne termín a cenu Dodávky.

§ 7 Záruka

 • Prodávající zajistí dodání Zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, pokud má Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).
 • Pokud má Zboží vadu, může Zákazník:
  • učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží pro Klienta nevymění vadné Zboží za zboží bez vad nebo vadu neodstraní.
  • požadovat výměnu vadného Zboží za Zboží bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné Zboží za Zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Klienta.
 • Toto omezení neplatí, pokud již bylo Zboží Prodávajícím vyměněno nebo opraveno, nebo pokud Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Zboží za zboží bez vad nebo odstranit vady. Namísto odstranění vad navrženého Prodávajícím může Zákazník požadovat výměnu Zboží za zboží bez vad nebo namísto výměny Zboží požadovat odstranění vad, ledaže uvedení Zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem není možné nebo vyžaduje nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým Prodávajícím. Při posuzování nadměrných nákladů se přihlíží k hodnotě Zboží bez vad, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k nepříjemnostem, kterým by byl Klient vystaven při jiném způsobu uspokojení.
 • Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Klienta, pokud uvedení vadného Zboží do souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným Klientem není možné nebo by si v porovnání s jinými možnými způsoby uvedení do souladu s Kupní smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady. Náklady na opravu nebo výměnu nese prodávající.
 • Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný předmět na adresu prodávajícího. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, hradí náklady na dodání Prodávající.
 • Prodávající odpovídá ze záruky, pokud se fyzická vada projeví před uplynutím dvou let od dodání Zboží Zákazníkovi. Právo na odstranění vady nebo na výměnu Zboží za Zboží bez vad zaniká uplynutím jednoho roku, tato lhůta však nemůže skončit dříve než uplynutím lhůty uvedené v první větě. V této lhůtě může Zákazník odstoupit od Kupní smlouvy nebo učinit prohlášení o snížení ceny z důvodu vad Zboží. Pokud Klient požadoval výměnu Zboží za bezvadné nebo odstranění vady, lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy nebo pro podání prohlášení o snížení ceny počíná běžet od okamžiku neúčinného uplynutí lhůty pro výměnu Zboží nebo odstranění vady.
 • Případné reklamace týkající se Zboží nebo plnění Kupní smlouvy může Zákazník adresovat písemně na adresu Prodávajícího.
 • Prodávající je povinen do 14 dnů ode dne doručení žádosti obsahující reklamaci odpovědět na reklamaci Zboží nebo reklamaci související s plněním Kupní smlouvy, kterou oznámil Zákazník.
 • Zákazník může podat prodávajícímu stížnost týkající se využívání bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím elektronickou cestou. Stížnost lze podat v elektronické podobě a zaslat ji na adresu biuro@paton.com.pl. Zákazník by měl do stížnosti uvést popis problému. Prodávající reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, posoudí a poskytne zákazníkovi odpověď.
 • Prodávající nevyužívá mimosoudní řešení sporů ve smyslu zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 8 Záruka

 • Na zboží prodávané prodávajícím se může vztahovat záruka poskytnutá výrobcem zboží nebo distributorem.
 • V případě Zboží v záruce jsou informace o existenci a obsahu záruky vždy uvedeny na Internetových stránkách Obchodu.

§ 9 Odstoupení od kupní smlouvy

 • Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 • V případě prodeje jednoho zboží uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy po 14 dnech ode dne, kdy zboží získáte do svého držení nebo kdy zboží získá do svého držení vámi určená třetí strana, která není dopravcem.
 • Pokud jste zakoupili více zboží, které bylo dodáno samostatně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy získáte poslední zboží do svého držení nebo kdy poslední zboží získá do svého držení vámi určená třetí strana, která není dopravcem.
 • Pokud je zboží zakoupeno na splátky nebo po částech, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední splátku nebo část nebo kdy třetí strana, která není dopravcem a kterou jste uvedli, získá do vlastnictví poslední splátku nebo část.
 • V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelné dodání zboží během určité doby, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy po 14 dnech ode dne, kdy získáte první položku do svého držení nebo kdy první položku získá do svého držení vámi určená třetí strana, která není dopravcem.
 • Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj. PATON Europe Sp. z o. o., 35-213 Rzeszów, ul.Kapitałowa 4, tel. č: 22 290 86 96, e-mail: masterweld@paton.cz své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na našich webových stránkách, ale není to povinné.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách https://paton.cz/zwrot-towaru/. Pokud tuto možnost využijete, neprodleně vám na trvalém nosiči (např. e-mailem) sdělíme potvrzení o přijetí takového odstoupení.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se má za to, že nebyla uzavřena.
 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Pokud spotřebitel učinil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.
 • Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Zboží Spotřebiteli. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele až do doby, kdy obdrží Zboží zpět nebo kdy mu Spotřebitel doručí doklad o zaslání Zboží zpět, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 • Pokud si Spotřebitel uplatňující právo na odstoupení od smlouvy zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly.
 • Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Zboží zpět na adresu Prodávajícího před uplynutím této lhůty.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel – zákazník pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 • Pokud Zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklým způsobem poštou, informuje Prodávající Spotřebitele o nákladech na vrácení zboží na internetových stránkách Obchodu. Náklady na takovou zpětnou přepravu se odhadují na max. 150 PLN (platí především pro zásilky velkých rozměrů, které vyžadují přepravu na paletách).
 • Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
 • Prodávající vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:

 • smlouva, u níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení;
 • smlouva, jejímž předmětem dodávky je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 • zakázka, jejímž předmětem plnění je věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou trvanlivosti;
 • smlouvu, jejímž předmětem je dodávka věci v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 • smlouva, v níž je předmětem dodávky věc, která je po dodání ze své podstaty neoddělitelná od jiných věcí;
 • smlouva o dodávce alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
 • smlouva, v níž spotřebitel výslovně požádal obchodníka, aby k němu přijel za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby. Pokud obchodník poskytne další služby nad rámec služeb požadovaných spotřebitelem nebo jiné zboží než náhradní díly nezbytně použité při provádění opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy na tyto další služby nebo zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program dodaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
 • smlouvy o dodávkách novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném;
 • smlouva uzavřená ve veřejné dražbě;

§ 10 Bezplatné služby

 • Prodávající poskytuje zákazníkům bezplatné elektronické služby:
  • Zpravodaj;
  • Správa zákaznických účtů.
 • Služby uvedené v § 10 odst. 1 výše jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zvolit a změnit typ, formy, dobu a způsob poskytování přístupu k vybraným uvedeným službám, o čemž bude Zákazníky informovat způsobem odpovídajícím změně Obchodních podmínek.
 • Službu zasílání novinek může využít každý zákazník, který zadá svou e-mailovou adresu prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného prodávajícím na webových stránkách obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží zákazník od prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři neprodleně potvrzení. V tuto chvíli je uzavřena dohoda o poskytování služby Newsletter elektronickými prostředky.
 • Zákazník může během procesu registrace dodatečně zaškrtnout příslušné políčko v registračním formuláři, aby se přihlásil k odběru služby Newsletter.
 • Služba zasílání novinek spočívá v tom, že prodávající zašle na e-mailovou adresu elektronickou zprávu obsahující informace o nových produktech nebo službách nabízených prodávajícím. Zpravodaj zasílá prodávající všem klientům, kteří se k jeho odběru přihlásili.
 • Každý Newsletter adresovaný na údaje Zákazníků musí obsahovat zejména: informace o odesílateli, vyplněné pole “předmět”, vymezení obsahu zprávy a informace o možnosti a způsobu odstoupení od bezplatné služby Newsletter.
 • Zákazník se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém e-mailu zaslaném v rámci služby Newsletter nebo aktivací příslušného pole v zákaznickém účtu.
 • Služba zákaznického účtu je dostupná po registraci podle pravidel popsaných v Pravidlech a spočívá v tom, že je zákazníkovi zpřístupněn speciální panel na webových stránkách obchodu, který umožňuje zákazníkovi upravovat údaje zadané při registraci, jakož i sledovat stav objednávek a historii již uskutečněných objednávek.
 • Zákazník, který provedl Registraci, může podat žádost o odstranění Zákaznického účtu Prodávajícímu, avšak v případě podání žádosti o odstranění Zákaznického účtu Prodávajícím může být tento účet odstraněn do 14 dnů od podání žádosti.
 • Prodávající je oprávněn zablokovat přístup k účtu a bezplatným službám Klienta, pokud Klient jedná na úkor Prodávajícího nebo ostatních Klientů, pokud Klient porušuje právní předpisy nebo ustanovení Obchodních podmínek, a dále pokud je zablokování přístupu k účtu a bezplatným službám Klienta odůvodněno bezpečnostními důvody – zejména: narušení bezpečnosti webových stránek Obchodu ze strany Klienta nebo jiné hackerské aktivity. Zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který je důvodem pro zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám. Prodávající informuje klienta o zablokování přístupu k účtu a bezplatným službám klienta e-mailem na adresu uvedenou klientem v registračním formuláři.

§ 11 Ochrana osobních údajů

 • Správcem osobních údajů Zákazníků poskytnutých Prodávajícímu dobrovolně v rámci Registrace, jednorázového zadání objednávky a v rámci poskytování elektronických služeb Prodávajícím nebo v rámci dalších okolností vymezených Obchodními podmínkami je Prodávající.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem vyřízení objednávek, poskytování elektronických služeb prodávajícím a pro další účely uvedené v obchodních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů. Údaje jsou zpracovávány pouze na základě zákonných ustanovení nebo souhlasu vyjádřeného zákazníkem v souladu s platnými právními předpisy.
 • Klient poskytuje své osobní údaje Prodávajícímu dobrovolně, avšak s výhradou, že neposkytnutí některých údajů v procesu Registrace znemožňuje registraci a zřízení Klientského účtu, stejně jako znemožňuje zadání a zpracování objednávky Klienta, pokud je objednávka zadána bez Registrace Klientského účtu.
 • Každý, kdo prodávajícímu poskytne své osobní údaje, má právo na přístup k jejich obsahu a na jejich opravu nebo na jejich výmaz a v případech stanovených zákonem má právo požadovat ukončení zpracování svých osobních údajů.
 • Prodávající chrání poskytnuté osobní údaje a vynakládá veškeré úsilí na jejich ochranu před neoprávněným přístupem nebo použitím neoprávněnými osobami.
 • Prodávající předává osobní údaje Zákazníka Dodavateli v rozsahu nezbytném pro realizaci Dodávky.
 • V případě, že se zákazník rozhodne zaplatit prostřednictvím systému przelewy24.pl, jsou jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro provedení platby předány společnosti PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy se sídlem v Poznani (60-327 Poznaň, ul. Kanclerska 15), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 12 Ukončení smlouvy (neplatí pro kupní smlouvy)

 • Zákazník i prodávající mohou smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky kdykoli a bez udání důvodu vypovědět, přičemž práva nabytá druhou stranou před ukončením výše uvedené smlouvy a níže uvedená ustanovení zůstávají zachována.
 • Zákazník, který provedl Registraci, ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného projevu vůle Prodávajícímu, a to jakýmkoli způsobem komunikace na dálku, který Prodávajícímu umožní seznámit se s projevem vůle Zákazníka.
 • Prodávající ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky zasláním příslušného prohlášení vůle zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci.

§ 13 Závěrečná ustanovení

 • Prodávající odpovídá za nesplnění nebo nesprávné splnění smlouvy, avšak v případě smluv uzavřených s klienty, kteří jsou podnikateli, odpovídá prodávající pouze v případě úmyslně způsobené škody a v rozsahu skutečně vzniklé škody klientovi, který je podnikatelem.
 • Obsah těchto smluvních podmínek lze kdykoli zaznamenat vytištěním, uložením na médium nebo stažením z webových stránek obchodu.
 • V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy budou strany usilovat o smírné řešení. Na řešení sporů vyplývajících z těchto podmínek se vztahuje polské právo.
 • Prodávající informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudního vyřizování stížností a šetření reklamací. Pravidla přístupu k těmto řízením jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Mohou to být zejména spotřebitelští ombudsmani nebo vojvodské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR).
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Všechny objednávky přijaté prodávajícím k realizaci před datem účinnosti nových obchodních podmínek jsou plněny na základě obchodních podmínek platných v den, kdy byla objednávka zákazníkem učiněna. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 7 dnů od jejich zveřejnění na webových stránkách obchodu. O změně obchodních podmínek bude prodávající informovat zákazníka 7 dní před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek prostřednictvím e-mailové zprávy obsahující odkaz na znění změněných obchodních podmínek. Pokud zákazník nový obsah obchodních podmínek neakceptuje, je povinen o tom informovat prodávajícího, což má za následek ukončení smlouvy dle ustanovení § 12 obchodních podmínek.
 • Nařízení vstupuje v platnost dne 2. února 2020.

Podrobnosti o společnosti:

PATON Europe Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Kapitałowa 4 NIP
: 813 375 25 15Regon
:
367842571biuro@paton.com.pl